Basvuru icin gerekli kosullar asagida verilmis olup sinav tarihleri ve kontenjanlar hakkindaki bilgi her yil okulumuzun sitesinde ilan edilmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

Yüksek Lisans öğrenimine başvuracakların lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının (100) yüz üzerinden en az 60 ya da diğer puanlama sistemlerinde eşdeğer puan olması; Doktora öğrenimine başvuracakların Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının (100) yüz üzerinden en az 70 ya da diğer puanlama sistemlerinde eşdeğer puan olması gerekir. Ayrıca adayların (ALES) sınavına girmiş ve 55 puan ya da diğer puanlama sistemlerinde eşdeğer puan almış olmaları gereklidir (LES sınavının geçerlilik süresi 2 yıl olduğu için 2 yıllık süreyi aşmayıp LES'in ilgili puan türünde en az 45 puan alanların da belgeleri geçerli sayılacaktır.)

Doktoraya başvuran adayların başvuracakları yabancı dilden, Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 almış olmaları zorunludur. Ancak; 02 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanların, ilgili enstitünün yapacağı doktora yabancı dil sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans için (ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Belgesi olmayan adayların Enstitüler tarafından yapılacak, yabancı dilden Türkçe’ye çeviri şeklindeki sınavdan en az 70 puan almaları zorunludur.)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Sınavına müracat edecek adaylar için ÜDS veya KPDS sınavından 80 ve üzeri İngilizce puanı almış olmak veya yapılacak yabancı dil (İngilizce) sınavdan 80 ve üzeri puan almak gereklidir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notunun en az 60 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili ALES notunun % 65’inin ve lisans başarı notunun % 35’inin toplamıdır.

Yükseklisans için lisans, Doktora için lisans ve yükseklisans diplomalarının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti.

Yükseklisans için lisans, Doktora için lisans ve yükseklisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir onaylı belge (Transkript)

ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Alanında en az 55 puan koşulu aranacaktır)

Başvuru formu (Enstitüden alınacaktır),

Sınava giriş belgesi (Enstitüden alınacaktır),

2 adet fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun),

Sınav giderleri katkı payı,

Özgeçmiş,

Referans mektubu,

Neden Lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyonun yazılıp teslim edilmesi.

İlanda belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümleri temel alınacaktır.

Bu koşullara sahip adayların ilgili Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilim sınavları adayın başvurduğu Anabilimdalı ve bilim dalı kapsamına giren konulardan yapılacaktır.

Bilgi icin:
http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/lisansustu.php